Close

Zápis on line

nepovinné
nepovinné
ulica
mesto
okres
PSČ
ulica
mesto
okres
PSČ
Predchádzajúca škola/škôlka:
Ročník, do ktorého chcete dieťa prihlásiť
Školský rok nástupu dieťaťa
Adresát korešpondencie
priezvisko otca
krstné meno otca
email otca - nepovinné
mobil otca - nepovinné
zamestnanie otca
zamestnávateľ otca
akademický titul
priezvisko matky
krstné meno matky
email matky - nepovinné
mobil matky - nepovinné
zamestnanie matky
zamestnávateľ matky
akademický titul
Školský klub detí
Stravovanie v školskej jedálni
Voliteľný predmet
Zrak dieťaťa
Sluch dieťaťa
Reč dieťaťa
Alergia
Preferovaná ruka
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas škole ako spracovateľovi so zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto elektronickej prihláške a to za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním a školskou dochádzkou žiaka. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch na zabezpečenie plnenia povinností školy pri prijímacom konaní a školskej dochádzke. Dotknutá osoba má právo požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo odňať súhlas so spracovaním; škola má však právo spracovávať osobné údaje v rozsahu plnenia svojich povinností podľa školského zákona a súvisiacich predpisov, získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, ak dotknutá osoba tvrdí, že boli poškodené jej práva na ochranu osobných údajov. Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
ZOBRAZ
SKRY