Close

28. augusta 2020

Slávnostné otvorenie školského roka

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 8:00 hod.
Slávnostné otvorenie školského roka bude prebiehať v jednotlivých
triedach s výnimkou žiakov 1. ročníka, ktorí úvodnú časť absolvujú
na školskom dvore. V prípade nepriaznivého (daždivého) počasia
v herniach ŠKD vo vestibule školy.
Zákonný zástupca žiaka predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy
dotazník a vyhlásenie rodiča (príloha 1) a pri každom prerušení
dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá vyhlásenie zákonného
zástupcu (príloha 2) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné
v prípade potreby) a jednorazové papierové vreckovky.
Prosíme žiakov i zamestnancov školy, aby do budovy školy vstupovali
s rúškom.

Slávnostné otvorenie bude trvať do 10:00 hod. Sprevádzajúce
osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov 1.ročníka základnej školy, ktorých počas slávnostného otvorenia
šk. roka môže sprevádzať jeden zákonný zástupca.
Jeden z rodičov môže sprevádzať žiaka prvého ročníka pri príchode
do školy do 11.09.2020 za dodržania platných hygienicko–
epidemiologických opatrení.
Rodičia starších žiakov majú vstup do školy prísne zakázaný.
Prevádzka školského klubu bude zabezpečená od 3. septembra
na základe platnej prihlášky do ŠKD. Obedy v školskej jedálni budú
zabezpečené pre žiakov, ktorí sú zapísaní v ŠJ.


Príloha 1: Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka
Príloha 2: Vyhlásenie zákonného zástupcu

ZOBRAZ
SKRY