Close

5. mája 2020

ROZVRH HODÍN v jednotlivých ročníkoch počas dištančného vzdelávania

 • Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

            – Jazyk a komunikácia
            – Matematika a práca s informáciami

            -Človek a spoločnosť
            – Človek a príroda

 • Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

            – Človek a hodnoty
            – Človek a svet práce
            – Umenie a kultúra
            – Zdravie a pohyb

RočníkRozsah hodín výučby hlavných vzdel. oblastí
1. – 3.5 – 8 h/týždenne
4. – 5.8 – 10 h/týždenne
6. – 7.10 – 15 h/týždenne
8. –9.– 15 h/týždenne
 1.  ročník
PREDMETY  POČET HODÍN týždenne
Slovenský jazyk a literatúra2hod.30min.
Matematika2hod.
Anglický jazyk45min.
Prvouka30min.
SPOLU6 hod.
 • 2. ročník
PREDMETY  POČET HODÍN týždenne
Slovenský jazyk a literatúra3hod.
Matematika2hod. 45min.
Anglický jazyk45min.
Prvouka30min.
SPOLU7 hod.
 • 3. ročník
PREDMETY  POČET HODÍN týždenne
Slovenský jazyk a literatúra2hod. 45min.
Matematika2hod. 30min.
Anglický jazyk1hod.15min.
Prírodoveda30min.
Vlastiveda30min.
Infomatika30min.
SPOLU8 hod.
 • 4. ročník
PREDMETY  POČET HODÍN týždenne
Slovenský jazyk a literatúra3hod.
Matematika2hod. 30min.
Anglický jazyk1hod.30min.
Prírodoveda30min.
Vlastiveda45min.
Infomatika45min.
SPOLU9 hod.
 • 5. ročník
PREDMETY  POČET HODÍN týždenne
Slovenský jazyk a literatúra3hod.
Matematika3hod.
Anglický jazyk1hod.15min.
Biológia45min.
Geografia45min.
Dejepis45min.
Infomatika30min.
SPOLU10 hod.
 • 6. ročník
PREDMETY  POČET HODÍN týždenne
Slovenský jazyk a literatúra3hod. 45min.
Matematika3hod. 45min.
Anglický jazyk1hod.30min.
Biológia45min.
Geografia45min.
Dejepis45min.
Fyzika45min.
Občianska náuka30min.
Infomatika30min.
SPOLUhod.
 • 7. ročník
PREDMETY  POČET HODÍN týždenne
Slovenský jazyk a literatúra3hod. 45min.
Matematika3hod. 45min.
Anglický jazyk1hod.30min.
2. Cudzí jazyk45min.
Biológia45min.
Geografia30min.
Dejepis30min.
Fyzika45min.
Chémia45min.
Občianska náuka30min.
Infomatika30min.
SPOLUhod.
 • 8. ročník
PREDMETY  POČET HODÍN týždenne
Slovenský jazyk a literatúra3hod. 45min.
Matematika3hod. 45min.
Anglický jazyk1hod.30min.
2. Cudzí jazyk45min.
Biológia45min.
Geografia45min.
Dejepis45min.
Fyzika45min.
Chémia45min.
Občianska náuka45min.
Infomatika45min.
SPOLUhod.
 • 9. ročník
PREDMETY  POČET HODÍN týždenne
Slovenský jazyk a literatúra3hod. 45min.
Matematika3hod. 45min.
Anglický jazyk1hod.30min.
2. Cudzí jazyk45min.
Biológia45min.
Geografia45min.
Dejepis45min.
Fyzika45min.
Chémia45min.
Občianska náuka45min.
Infomatika45min.
SPOLU15 hod.

Predmety, ktoré patria do komplementárnych oblastí (Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Náboženská výchova a Etická výchova) sa odporúča využívať ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže, prípadne sa môžu integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí.

Konzultačné hodiny – denne od 14:00 do 15:00 hod.

ZOBRAZ
SKRY