Close

30. júna 2019

Oznam pre rodičov

Milí rodičia, nakoľko od 1.9.2019 vstúpi do platnosti nový zákon č.544/2010Z.z o dotácii na stravu je nutné aby si rodičia dôkladne preštudovali zápisný lístok a spolu s dokladom o zaplatení jednorázového príspevku vo výške 20 eur odovzdali vedúcej školskej jedálne do 25.augusta 2019. V prípade akýchkoľvek zmien budú rodičia včas informovaní.

ZÁPISNÝ LÍSTOK

stravníka ŠJ pri ZŠ Kudlovská

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania :

Školská jedáleň pri ZŠ ul. Kudlovská 11, Humenné, od dňa……………..(na šk. rok 2019/20)

Meno a priezvisko stravmíka/žiaka:……………………………………………………………………………….

Trieda:………………………………………………………………………………………………………………………..

Bydlisko……………………:……………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):…………………………………………………………….

Číslo telefónu:……………………………………………………………………………………………………………..

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):………………………………………………………………..

Číslo telefónu:……………………………………………………………………………………………………………..

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, formou:

* trvalý príkaz        * internetbanking             * poštová poukážka* nevhodné preškrtnúť

na číslo účtu : Tatra banka     SK3211000000002629551976   

Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.

V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ. Takto vzniknutý preplatok za stravovanie bude odpočítaný stravníkovi pri platbe v nasledujúcom mesiaci.

Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:

Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie (napr. suma 20 €) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.

Stravník – žiak v ZŠ I. stupeň – obed:

Stravník s dotáciou:        0,00 €      (bez dotácie 1,15 ) €

Stravník . žiak v ZŠ II. stupeň – obed:

Stravník s dotáciou:        0,03 €      (bez dotácie  1,23) €

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 – 12.00 hod, stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

  • telefonicky na tel. č.:   057/775 30 26    0902 819 419
  • osobne v ŠJ    

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu  v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ  vrátane  informačného systému–ŠJ pri ZŠ Kudlovská  so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  žiaka.Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania.

V………………………….. dňa……………

podpis  zákonného zástupcu dieťaťa

ZOBRAZ
SKRY