Close

2. októbra 2018

Výchovný poradca

Výchovný poradca:  Mgr. Adriana Janošová  

Kontakt:                       adjanosova@gmail.com
0905292788

Konzultačné hodiny PRE RODIČOV:

  • každú prvú stredu v mesiaci od 13:45 h do 15.30 h
  • každý pondelok od 12:20 h do 13:45 h
  • v  prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Konzultačné hodiny PRE ŽIAKOV:

  • každý pondelok od 12:20 h do 13.45 h a po dohode

Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

  • s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
  • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovnej poradkyne:

  • poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.
ZOBRAZ
SKRY