Close

31. marca 2021

Obnovenie vyučovania na 1.stupni

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:3-A1810 zo dňa 19. marca 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení (Rozhodnutie č. 5031/2021/OŠKMaŠ ) s účinnosťou: od 07. apríla 2021 obnovuje:

a) školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni,

b) prevádzku zariadení školského stravovania pre žiakov na prvom stupni základných škôl,

c) prevádzku školských klubov detí.

Odôvodnenie: Mesto Humenné rozhodnutím č. 3681/2021/OŠKMaŠ zo dňa 04. marca 2021 prerušilo školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie. Pri nástupe do školy je žiak povinný odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha). Zákonný zástupca môže Čestné vyhlásenie vyplniť aj cez EDUPAGE najneskôr do 20.00 hod. 6.4.2021.

Druhý stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu hodín.

Mgr. Paulína Škerlíková riaditeľka školy

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

ZOBRAZ
SKRY