Close

4. marca 2021

Rozhodnutie

                                                                                   Humenné 04. marca 2021  

                                                                                   Číslo: 3681/2021/OŠKMaŠ    

Na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom č. 21/001315 zo dňa 04.03.2021 a vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, IV. stupeň varovania, mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 08. marca 2021:

  1. prerušuje školské vyučovanie v
  2. základných školách na prvom stupni, pre žiakov 1. stupňa bude zabezpečené dištančné vzdelávanie
  3. materských školách, okrem:

MŠ Osloboditeľov /spádové školy: MŠ Družstevná, MŠ Mierová, MŠ Kudlovská, MŠ Lesná, MŠ Tyršova/

MŠ Třebíčska /spádové školy: MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Štefánikova/

MŠ Partizánska

deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

  • prerušuje individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy, pre žiakov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie
  • prerušuje prevádzku
  • školských klubov detí,
  • zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode písm. a), b) okrem zariadení školského stravovania pri MŠ Osloboditeľov, MŠ Třebíčska, MŠ Partizánska

Zrušuje sa rozhodnutie č. 3402/2021/OŠKMaŠ z 27. februára 2021 a rozhodnutie č. 2026/2021/OŠKMaŠ z 10. februára 2021.

Odôvodnenie:

Podľa kritérií COVID automatu dňom 08.03.2021 prechádza okres Humenné do IV. stupňa varovania. Vzhľadom na túto skutočnosť Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom neodporúča prezenčnú formu výučby v školách a školských zariadeniach v meste Humenné.

                                                                                   PhDr. Ing. Miloš Meričko, v. r.

                                                                                               primátor mesta

ZOBRAZ
SKRY