Close

23. októbra 2020

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

  1. Dištančné vzdelávanie je povinné pre každého žiaka. Každý žiak je povinný sa preukázať a potvrdiť svoju účasť na dištančnom vzdelávaní. Každá neúčasť na dištančnom vzdelávaní musí byť ospravedlnená rodičom, resp. lekárom. Neúčasť na dištančnom vzdelávaní je zaznamenávaná do elektronických triednych kníh a podmienená opatreniami Školského poriadku -pokarhaním, aj zníženou známkou zo správania.
  2. Vyučuje sa podľa rozvrhov a časových harmonogramov jednotlivých hodín aj s prestávkami podľa rozvrhu zverejneného na EDUPAGE.
  3. Žiak je povinný odovzdávať v stanovených termínoch zadania. Tieto môžu byť hodnotené známkou alebo slovne. Známkami sa hodnotia počas dištančného vzdelávania všetky predmety, ktoré sa hodnotili aj počas riadneho vyučovania okrem predmetov: technika, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, informatika a predmety, ktoré sa nehodnotia známkami v rámci školského vzdelávacieho programu.
  4. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení.
  5. Žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu z dôvodu nedostatočného technického vybavenia (NTB, tablet, smartphone), nech túto skutočnosť nahlásia triednym učiteľom ešte. Škola zabezpečí náhradnú formu vzdelávania, napr. prezenčným vyučovaním v škole v stanovených časoch a termínoch ak to prijaté pravidlá o pohybe osôb umožnia.
  6. V závere vám chcem všetkým žiakom aj učiteľom zaželať, aby dištančné vzdelávanie prebehlo čo najúspešnejšie, bez výrazných problémov týkajúcich sa neúčasti na hodinách.
  7. Veríme, že všetko sa nám podarí zvládnuť v zdraví a pokoji a že napriek komplikovanejšiemu spôsobu vyučovania si stanovené učivo osvojíte v plnom rozsahu. Veríme, že sa stretneme čoskoro.

Mgr. Paulína Škerlíková

Riaditeľka školy

ZOBRAZ
SKRY